Η ανασφάλιστη εργασία και οι συνέπειές της

Η ανασφάλιστη εργασία και οι συνέπειές της

Image

Μέσα σε ένα ζοφερό οικονομικό περιβάλλον, απότοκο της οικονομικής κρίσης της τελευταίας δεκαετίας και της υγειονομικής κρίσης της τελευταίας διετίας, ο αριθμός των επιχειρήσεων οι οποίες δεν εφαρμόζουν τις υποχρεώσεις τους οι οποίες πηγάζουν από την εργατική και την κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, ολοένα και αυξάνεται.
Ποιες είναι όμως οι συνέπειες της μη τήρησης της σχετικής Νομοθεσίας, ποιες οι προβλεπόμενες παραβάσεις και ποια τα επιβαλλόμενα πρόστιμα?
Μία από τις σοβαρότερες παραβάσεις αποτελεί η μη αναγραφή εργαζομένου στο έντυπο Ε4 (στον λεγόμενο Πίνακα Προσωπικού).
Εφόσον διαπιστωθεί η ως άνω παράβαση από τα ελεγκτικά όργανα, το επιβαλλόμενο Πρόστιμο:
α) για κάθε αδήλωτο υπάλληλο, ισούται με τον κατώτατο νόμιμο νομοθετημένο μισθό, μη προσαυξημένο για κάθε τριετία προϋπηρεσίας, επί (18) δεκαοκτώ μήνες εργασίας, για μεν υπάλληλο άνω των 25 ετών: 586,08 x18 = 10.549,44 €, για δε υπάλληλο κάτω των 25 ετών: 510,95 x18 = 9.197,10 € .
β) Για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο – εργατοτεχνίτη, ισούται με το κατώτατο νόμιμο νομοθετημένο ημερομίσθιο, μη προσαυξημένο για κάθε τριετία προϋπηρεσίας επί τετρακόσιες τρεις (403) ημέρες εργασίας, για μεν εργατοτεχνίτη άνω των 25 ετών: 26,18 x 403 = 10.550,54 €, για δε για εργατοτεχνίτη κάτω των 25 ετών: 22,83 x 403 = 9.200,49 €.
Σε περίπτωση υποτροπής της επιχείρησης για την παραπάνω παράβαση, επιβάλλεται πέραν των ανωτέρω χρηματικών προστίμων και το διοικητικό μέτρο της προσωρινής ή οριστικής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, στις οποίες έχει διαπραχθεί η παράβαση. Σημειώνουμε ότι τυχόν αλλαγή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης δεν επηρεάζει την υποτροπή.
Πέραν των ανωτέρω προστίμων που επιβάλλονται για την μη αναγραφή εργαζόμενου στο Πίνακα Προσωπικού, καθιερώνεται ειδική αυτοτελής κύρωση (αυτοτελές πρόστιμο), που επιβάλλεται από τους ελεγκτές της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και τους αρμόδιους υπαλλήλους Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στις περιπτώσεις μη τήρησης από τον υπόχρεο εργοδότη του εντύπου Ε4 (Πίνακα Προσωπικού).
Το αυτοτελές επιβαλλόμενο πρόστιμο για την παράβαση αυτή, ανέρχεται σε πεντακόσια (500) ευρώ και επιβάλλεται σωρευτικά και ανεξάρτητα από την επιβολή του προστίμου που αφορά στην μη αναγραφή εργαζομένου στο Πίνακα Προσωπικού. Η επιβολή των προαναφερόμενων διοικητικών κυρώσεων, αφορά στην δυνατότητα των ελεγκτών της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και των αρμοδίων υπαλλήλων Υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, να επιβάλλουν άμεσα τις κυρώσεις αυτές, ταυτόχρονα με την διαπίστωση των παραβάσεων και χωρίς την προηγούμενη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων ή τυχόν διευκρινίσεων.
Αρμόδια ελεγκτικά όργανα για την διαπίστωση των ανωτέρω παραβάσεων και την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, ορίζονται οι ελεγκτές της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Υποκαταστημάτων. Τα όργανα αυτά, κατά την διενέργεια των ελέγχων, πέραν της έρευνας για την τήρηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας, διενεργούν ειδικό έλεγχο κατά τα προαναφερόμενα. Ταυτόχρονα συντάσσουν επιτόπου το προβλεπόμενο "Δελτίο ελέγχου", το οποίο εν συνεχεία επιδίδουν, κατά τα συνήθη, στον εργοδότη.
Το Δελτίο Ελέγχου υπογράφεται από τους διενεργήσαντες τον έλεγχο υπαλλήλους, επιδίδεται ενυπόγραφα στον υπεύθυνο εργοδότη ή στον εκπρόσωπο του, ενώ αντίγραφο θα τίθεται στο φάκελο εργοδότη που τηρείται στο αρμόδιο Υποκατάστημα.
Μετά την σύνταξη και την επίδοση του Δελτίου Ελέγχου στον υπόχρεο εργοδότη, με το οποίο βεβαιώνεται το είδος της παράβασης, συντάσσεται σε βάρος του και επιδίδεται άμεσα και πάντως όχι αργότερα από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την σύνταξη και επίδοση του Δελτίου Ελέγχου, η πράξη επιβολής προστίμου (ΠΕΠ) σε ειδικό προς τούτο έντυπο.
Στην Πράξη Επιβολής Προστίμου προσδιορίζεται το ύψος της κύρωσης (πρόστιμο) που αντιστοιχεί στην παράβαση που βεβαιώθηκε, αναγράφονται τα στοιχεία του υπόχρεου εργοδότη (φυσικού ή νομικού προσώπου) καθώς και τα πλήρη στοιχεία των μισθωτών που βρέθηκαν να απασχολούνται, δίχως να έχουν αναγραφεί στο Πίνακα Προσωπικού, (Έντυπο Ε4).
Εάν κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο εργοδότης είναι αναπόγραφος (δηλαδή δεν έχει δηλώσει στους αρμόδιους φορείς την ιδιότητά του ως εργοδότη και δεν έχει εγγραφεί στο μητρώο εργοδοτών), συντάσσεται το Δελτίο Ελέγχου και διαβιβάζεται με τυχόν άλλα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν, στο αρμόδιο Υποκατάστημα για την αυτεπάγγελτη απογραφή του εργοδότη, στο Μητρώο Εργοδοτών και στην περίπτωση αυτή η Πράξη Επιβολής Προστίμου συντάσσεται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την απογραφή του εργοδότη, από το Ελεγκτικό Όργανο που συνέταξε το Δελτίο Ελέγχου.
Η Πράξη Επιβολής Προστίμου (Π.Ε.Π.) κοινοποιείται στον υπόχρεο εργοδότη σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που αναφέρονται στην διαδικασία επίδοσης των Καταλογιστικών Πράξεων και στην τήρηση του ουσιώδους τύπου της νόμιμης κοινοποίησης.
Η Πράξη Επιβολής Προστίμου με την οποία επιβάλλονται οι ανωτέρω κυρώσεις, αποτελεί νόμιμο τίτλο για την είσπραξη του προστίμου και την ταμειακή του βεβαίωση. Κατά του υπόχρεου εργοδότη επισπεύδονται τα μέτρα διοικητικής εκτέλεσης, το δε πρόστιμο εισπράττεται και αποτελεί έσοδο του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ κατά τις ισχύουσες διατάξεις, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της Π.Ε.Π.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση εξόφλησης του προστίμου εμπρόθεσμα, δηλαδή εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία επίδοσης της αντίστοιχης Π.Ε.Π., παρέχεται έκπτωση 30% επί του επιβληθέντος προστίμου για τις παραβάσεις που αφορούν τους ανασφάλιστους – αδήλωτους εργαζόμενους.
Κατά της Πράξης Επιβολής Προστίμου ασκείται προσφυγή ουσίας ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου, σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την επίδοση της. Μέσα στην ίδια προθεσμία και με ποινή απαραδέκτου, αντίγραφο της προσφυγής με την σχετική πράξη κατάθεσης, επιδίδεται στο αρμόδιο Υποκατάστημα ή Υπηρεσία, τα όργανα των οποίων επέβαλαν το πρόστιμο. Τόσο η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής, όσο και η άσκηση αυτής, δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Πράξης Επιβολής Προστίμου, για να δοθεί δε αναστολή, θα πρέπει να ασκηθεί και αίτηση αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου.
Σημειώνεται τέλος ότι, αν κατά την διάρκεια της ίδιας ημέρας, επιβληθούν σε μια επιχείρηση, περισσότερα του ενός, πρόστιμα, για την ίδια αιτία, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε., της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και των Υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για την παράβαση της μη αναγραφής εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού, η καταβολή του προστίμου, γίνεται μόνο μια φορά και βάσει της Πράξεως Επιβολής Προστίμου που κοινοποιήθηκε πρώτη στον υπόχρεο εργοδότη.

Ν.Δ.Αναγνωστόπουλος
Δικηγόρος
Δ.-Ν. Αναγνωστόπουλος & Συνεργάτες
Λεωφ. Αλεξάνδρας 114, 11472 Αθήνα
Τηλ.: (+30)210.64.70.485-8
Fax: (+30)210.64.59.679
Κιν: (+30)694.494.0050
http://www.dnalaw.gr
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Image

Λ. Δημοκρατίας 1Α
Μαρούσι
ΤΚ 15127
ΑΘΗΝΑ

210 8109000

ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

FIND UD ON SOCIAL MEDIA

LIKE Us ON FECEBOOK PAGE

Search